Обява свободни работни места за длъжност "Операционна сестра" в Отделение по хирургия на МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Разград АД

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД

О Б Я В Я В А

ТРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ОПЕРАЦИОННА СЕСТРА”  В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

   I. Изисквания за заемане на обявената позиция:

            - Образователно-квалификационна степен: Бакалавър, специалност „Медицинска сестра”;

            - Опит като операционна медицинска сестра в болница е предимство;

            - Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност.

           

            II. Допълнителни изисквания:

            - Възможност за работа в динамична среда;

            - Спазване на професионална етика;

            - Отговорност и приветливо отношение към пациентите;

            - Умения за работа в екип.

 

            III. Задължения и отговорности:

            - Инструментира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;

            - Подготовка на операционната зала, дезинфекция, зареждане със стерилен инструметариум и консумативи, проверка за изправност на апаратурата и инвентара в залата;

            - Спазване на правилата за асептика и антиасептика, профилактика на ВБИ, разделно събиране на отпадъците в операционната зала;

            - Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала, осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;

            - Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;

            - Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от директора на лечебното заведение, свързани с работата й.

           

            IV. Ние предлагаме:

            -  Отлично възнаграждение - до 1500 лв;

            -  Бонус при постигнати резултати;

            - Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;

            - Възможност за обучение и последваща реализация;

            - Перспективи и професионално развитие.

 

            V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

            - Заявление от кандидата в свободен текст;

 

-        Мотивационно писмо;

-        Автобиография – Европейски формат със снимка;

-        Копие от диплома;

 

            Документите се подават във Фронт Офиса на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, град Разград, ул. „Коста Петров” № 2, административна сграда, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или чрез упълномощен представител. Документите се предават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата.


            Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.

            Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на среща разговор.

             

            За справки и допълнителна информация: +359 84 624 321.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

           Изпълнителен дикретор на

„МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД