Медицински дейности

Амбулаторни процедури

Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица

1

Хрониохемодиализа

2

Перитонеална диализа с апарат

3

Перитонеална диализа без апарат

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

19

Оперативно отстраняване на катаракта

20

Хирургично лечение на глаукома

21

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

99

„Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека...“ от приложение № 11 към чл. 1 и чл. 3 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, както и приложение № 18